Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

6604 9e6f

sangatte:

Stefan Brückner

Reposted fromkimik kimik viabesen besen
dziejek
9522 af6d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
dziejek
5908 3372 500
Reposted fromscorpix scorpix viaunfolded unfolded

September 12 2019

dziejek
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaexistential existential

September 11 2019

dziejek
6461 9521
Reposted fromsavatage savatage viaBabson Babson
dziejek
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamelan melan

September 10 2019

dziejek
5147 f6a4
Reposted fromrubinek rubinek viavictorian victorian
dziejek

September 08 2019

dziejek
dziejek
5398 4fa5
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasiostrzyca siostrzyca
dziejek
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannem joannem
dziejek
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viasoundaddicted soundaddicted
dziejek
5087 74b8 500
Reposted fromikhakima ikhakima viakrainakredek krainakredek
dziejek
Reposted fromapatia apatia viathatsridicarus thatsridicarus
dziejek
4693 9286 500
1890s
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamiimi miimi

September 04 2019

dziejek
5595 d334
Reposted frombearded bearded viasstefania sstefania
dziejek
2400 8551
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viavictorian victorian
dziejek
6827 74d9 500
Reposted fromsoftboi softboi viavictorian victorian
dziejek
0517 2b23
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
dziejek
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl