Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

dziejek
9238 b50c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamelan melan
dziejek
dziejek
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos via8agienny 8agienny

July 14 2019

dziejek
dziejek
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą
— A. Baniewicz
dziejek
2632 4cc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalsamistka Balsamistka
dziejek

July 04 2019

dziejek
2115 fbd2 500
Reposted frombearded bearded via8agienny 8agienny

June 30 2019

dziejek
5954 db74
Reposted fromsillemo sillemo viazapachsiana zapachsiana
3078 5968
dziejek
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viazapachsiana zapachsiana
dziejek
8433 3a31 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianitael nitael
dziejek
8062 93d0
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
dziejek
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana

June 25 2019

4873 22c9
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaRudeGirl RudeGirl
dziejek
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
dziejek
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRudeGirl RudeGirl
dziejek
9232 77a8
dziejek

June 23 2019

dziejek
6163 c428 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl