Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

dziejek

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viaiamnotarobot iamnotarobot
dziejek
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiamnotarobot iamnotarobot
dziejek
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viaiamnotarobot iamnotarobot
dziejek
dziejek
2437 308e 500
Reposted fromexistential existential vialavie lavie
dziejek
dziejek
9859 8bfd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaskman askman

November 01 2018

dziejek
Be an unknown galaxy.

October 29 2018

dziejek
0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaikari ikari
dziejek
2472 ea92 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajoannna joannna
dziejek
Reposted from4777727772 4777727772 viajoannna joannna
dziejek
Reposted frombluuu bluuu viajoannna joannna
dziejek
5441 8cd1
Reposted fromEtnigos Etnigos vianitael nitael
dziejek
Reposted frompotrzask potrzask viajoannem joannem
dziejek
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajoannem joannem

October 15 2018

dziejek
5383 c943 500
1125 13e3 500
dziejek
4289 6e6d
Reposted fromkarahippie karahippie

October 13 2018

dziejek
1508 d7e9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaesste esste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl